Data da publicación:
29/12/10
Data de aplicación:
21/01/11
Resolución do 29 de decembro de 2010 pola que se da publicidade ás subvencións concedidas aos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de gastos correntes das súas oficinas municipais de información ás persoas consumidoras, no marco da Resolución do 28 de xullo de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 151, do 9 de agosto) pola que se convoca e regula a concesión de subvencións aos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de gastos correntes das súas oficinas municipais de información aos consumidores e consumidoras para o ano 2010
Resolución:
Departamento:
OMIC