Ante unha cancelación, atraso, denegación de embarque ou calquera outra incidencia en relación co transporte aéreo, COÑECE OS TEUS DEREITOS na seguinte ligazón:

Procedimiento para reclamar | AESA-Agencia Estatal de Seguridad Aérea - Ministerio de Fomento (seguridadaerea.gob.es)

 

Para presentar unha reclamación, recoméndase seguir os seguintes pasos:

1º.- RECLAMACIÓN ANTE A COMPAÑÍA

 • No propio mostrador da compañía sito no aeroporto, a través das propias follas de reclamación oficiais das que deben dispoñer en  os seus mostradores, ou punto de venda de billetes, ou
 • Empregando o seguinte formulario:

https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/aesa_formulario_reclamacion_cia.pdf

Esta reclamación debe dirixirse directamente ao departamento de atención ao usuario, ben por carta ou por medios electrónicos, se a compañía dispón destes. Poderás consultar para iso o Directorio de servizos de atención ao cliente de compañías aéreas na seguinte ligazón:

Directorio de servicios de atención al cliente de compañías aéreas | AESA-Agencia Estatal de Seguridad Aérea - Ministerio de Fomento (seguridadaerea.gob.es)

 

Debes conservarse o billete, talón de equipaxe e demais documentos utilizados. Ademais, a reclamación debe ser clara, concisa e lexible, é importante consignar con precisión data, hora, lugar e causas da reclamación, así como os datos persoais e o teu voo.

 

2º.- RECLAMACIÓN ANTE AESA (Axencia Estatal de Seguridade Aérea)

Tras recibir unha resposta non satisfactoria á reclamación presentada ante a compañía aérea ou transcorrido un mes sen obter resposta da compañía, poderás iniciar os trámites para presentar a reclamación ante AESA por algunha destas dúas vías:

 • a) Presentación online:

            Servicio de tramitación electrónica de reclamaciones (seguridadaerea.gob.es)

 

 • b) Presentación por rexistro: Deberás enviar á seguinte dirección: Axencia Estatal de Seguridade Aérea. División de Calidade e Protección ao Usuario. Paseo da Castelá 112, 28046, Madrid, a seguinte documentación:
  • O formulario para reclamar ante AESA:

                     Microsoft Word - FORMULARIO NUEVO_vf (seguridadaerea.gob.es)

 • Copia do documento de identidade
 • Unha copia lexible das comunicacións que mantiveses  coa compañía aérea respecto diso. (Reclamación interposta máis resposta da compañía en caso de recibila)
 • Unha copia do teu billete de avión 
 • Outra documentación de interese

               Outra documentación de interese:

 • Copia das facturas de comidas e bebidas consumidas no lugar onde tivo lugar o incidente (aeroporto de orixe)
 • Copia da factura do hotel, no caso de que fose necesario pernoitar unha ou varias noites, ou en que fose necesario unha estancia adicional á prevista
 • No caso en que fose necesario o punto anterior, copia das facturas de transporte entre o aeroporto onde tivo lugar o incidente (aeroporto de orixe) e o lugar de aloxamento (hotel ou outros).
 • Copia das facturas de chamadas telefónicas ou correos electrónicos realizados no lugar onde tivo lugar o incidente (aeroporto de orixe)
 • Copia do billete en caso de adquirir pola túa conta un transporte alternativo.

 

3º.- RECLAMACIÓN ANTE OS TRIBUNAIS DE XUSTIZA

Poderás acudir á vía xudicial, presentando a oportuna demanda contra a compañía aérea para facer valer os teus dereitos e solicitar, no seu caso, a oportuna indemnización:

 • Se reclamas á compañía aérea e esta non accede ás túas pretensións, e deséxase acudir á vía xudicial de maneira directa en lugar de acudir a AESA.
 • Se tras as xestións realizadas por AESA, a compañía aérea non accede ao que se recolle no informe de AESA. 

Lembra que, cando se trate dunha reclamación de contía igual ou inferior a 2000€, poderás presentar a demanda no teu propio nome, sen ter que ir asistido de avogado nin procurador. En calquera caso, lembra que o prazo para presentar demanda PRESCRIBE Aos DOUS ANOS, a contar desde a data de chegada do voo.