Cubra o seguinte formulario e unha vez envíe os datos, descargue o PDF dende a ligazón que se lle facilita. Imprima o PDF xerado, fírmeo e entregueo nunha das oficinas do Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGC), para que procedan a atender dita adhesión.

RECORDE que debe entregar o impreso PDF firmado nunha oficina para que sexa tramitada a adhesión.

Os campos marcados cun * deben cubrirse obrigatoriamente.

Datos empresa
Localización empresa
Contacto
Representante legal
Declara
  • Actúa en representación da empresa ou como profesional con poder de disposición, previo acordo no seu caso do órgano de goberno correspondente.
Manifesta
  • Mediante a sinatura deste documento formula oferta pública unilateral de adhesión ao Sistema Arbitral de Consumo regulado no Real Decreto 231/2008, do 15 de febreiro.
  • Coñece a regulación do Sistema Arbitral de Consumo contida no Real decreto 231/2008, do 15 de febreiro, e acepta que os conflitos que poidan xurdir cos seus consumidores sexan resoltos a través do procedemento previsto na dita norma, pola Xunta Arbitral de Consumo competente conforme ao previsto no artigo 8 do citado Real Decreto.
  • Tendo en conta o ámbito territorial da súa actividade, a súa adhesión ao Sistema Arbitral de Consumo prodúcese a través das Xuntas Arbitrais de Consumo constituídas ou que poidan constituírse no dito ámbito territorial de actividade.
meses
Limitacións da oferta pública de sometimento
En caso de non establecer ningunha limitación, a adhesión entenderase ilimitada. En todo caso as limitacións deberán ser aceptadas pola Xunta Arbitral de Consumo correspondente.
Documentación
A continuación indique os documentos que axuntará fisicamente.
Orde
9 + 8 =