Cubra o seguinte formulario e unha vez envíe os datos, descargue o PDF dende a ligazón que se lle facilita. Imprima o PDF xerado, fírmeo e entregueo nunha das oficinas do Instituto Galego de Consumo (IGC), para que procedan a atender dita adhesión.

RECORDE que debe entregar o impreso PDF firmado nunha oficina para que sexa tramitada a adhesión.

Os campos marcados cun * son campos de cumprimentación obrigatoria.

Datos empresa

Razón social para persoas xurídicas.

Sector da actividade da empresa

Localización empresa
Contacto

Designo o anterior correo electrónico para recibir as notificacións.

Representante legal
Declara

  • Actúa en representación da empresa ou como profesional con poder de disposición, previo acordo no seu caso do órgano de goberno correspondente.

Manifesta

  • Mediante a sinatura deste documento formula oferta pública unilateral de adhesión ao Sistema Arbitral de Consumo regulado no Real Decreto 231/2008, do 15 de febreiro.
  • Coñece a regulación do Sistema Arbitral de Consumo contida no Real decreto 231/2008, do 15 de febreiro, e acepta que os conflitos que poidan xurdir cos seus consumidores sexan resoltos a través do procedemento previsto na dita norma, pola Xunta Arbitral de Consumo competente conforme ao previsto no artigo 8 do citado Real Decreto.
  • Tendo en conta o ámbito territorial da súa actividade, a súa adhesión ao Sistema Arbitral de Consumo prodúcese a través das Xuntas Arbitrais de Consumo constituídas ou que poidan constituírse no dito ámbito territorial de actividade.

Se non se indica ningunha opción o compromiso será en Equidade

meses
Limitacións da oferta pública de sometimento

En caso de non establecer ningunha limitación, a adhesión entenderase ilimitada. En todo caso as limitacións deberán ser aceptadas pola Xunta Arbitral de Consumo correspondente.

Documentación

A continuación indique os documentos que axuntará fisicamente.

Orde

Consultar as normas de uso do servizo

Que autorizo á Xunta Arbitral de Consumo de Galicia e ao Instituto Nacional de Consumo a cesión dos datos de carácter persoal incluídos nesta oferta pública de adhesión que sexan necesarios aos efectos de divulgación de publicidade de divulgación de adhesión, así como a cesión ás Xuntas arbitrais de Consumo, aos interesados lexítimos e a cantos interveñan no procedemento arbitral.

Advertencia: De acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento, advírteselle ao solicitante da existencia dun ficheiro automatizado do que a súa estrutura e finalidade é a prevista na Orde do 17 de xaneiro de 2003 da Consellería de Industria e Comercio. Así mesmo, infórmase ao solicitante da posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición; O responsable do ficheiro é o Instituto Galego de Consumo, con enderezo social na Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5 baixo, Santiago de Compostela.

CAPTCHA

Esta pregunta é para comprobar se vostede é un visitante humano e previr envíos de spam automatizado.

1 + 2 =