• ​Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos.
  • Real Decreto 1434/2002, de 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro e procedementos de autorización de instalacións de gas natural.

Á hora de elixir, podes comparar prezos, servizos e as ofertas das comercializadores. Sempre podes pedir asesoramento nunha Oficina de Información ao Consumidor ou a través dunha organización de consumidores.

Como consumidor tes dereito a reclamar. As reclamacións consisten no procedemento para resolver os problemas que sufras en relación o teu subministro de gas. É importante que coñezas o procedemento a seguir:

Causas de resolución

Existen distintas causas que poñen fin ao teu contrato:

 Dereitos e obrigacións dos consumidores:

SUBMINISTRO DE GAS NATURAL

Á hora de contratar o subministro de gas tes dereito a contratar libremente coa compañía comercializadora que prefiras.

 

Proceso de contratación