• Lei 22/2007, do 11 de xullo, sobre comercialización a distancia de servizos financeiros destinados aos consumidores.
  • Lei 32/2003, Lei Xeral de Telecomunicacións.
  • Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.
  • Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

As entidades deberán prestar información en todas as súas oficinas aberta ao público, así como nas súas páxinas de internet, tanto da existencia dun DEPARTAMENTO ou SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE, como do DENFESOR DO CLIENTE (se o hai), de tal xeito que che sexa accesible a información sobre os datos de contacto e sobre as obrigas que estes teñen de atender as reclamacións ou queixas que lles p

Que é a publicidade financeira?

Un contrato de crédito ao consumo é aquel a través do cal o prestamista concede un crédito ao consumidor por un importe superior a 200 euros baixo a forma de pago aprazado, préstamo, apertura de crédito ou calquera medio equivalente de financiamento, para satisfacer necesidades persoais ao marxe da súa actividade empresarial ou profesional.

Representación do indicador de risco

De que protección dispós como inversor?

O préstamo hipotecario é un produto bancario que che permitirá ( como prestatario) recibir unha determinada cantidade de diñeiro (capital) dunha entidade de crédito (prestamista), a cambio do compromiso de devolver esa cantidade xunto cos intereses correspondentes mediante pagos periódicos (cotas).

Que se entende por comercialización a distancia de servizos financeiros?

Aspectos xerais

Para a apertura dun depósito soamente se esixe como regra xeneral que sexas maior de idade  (tamén poderán facelo os menores emancipados). Á hora de abrir un depósito poden darse certas particularidades dependendo da persoa a nome de quen se quere realizar a apertura do depósito.

Que son as tarxetas bancarias?

 

As tarxetas bancarias son un medio de pago a través do cal o seu posuidor pode dispor de diñeiro en efectivo en calquera momento, adquirir bens ou servizos nos establecementos que están adheridos á rede do cartón así como realizar pagos a través de internet.

A conta corrente bancaria é o depósito a través do cal o banco se obriga a prestar un servizo de caixa realizando operacións de pago e cobros por conta e en interese do seu cliente.