Resolución do 31 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, pola que se aproba o recargo en favor do Consorcio de Compensación de Seguros para financiar as súas funcións como fondo de garantía do seguro obrigatorio de responsabilidade civil na circulación de vehículos a motor.

As entidades deberán prestar información en todas as súas oficinas aberta ao público, así como nas súas páxinas de internet, tanto da existencia dun DEPARTAMENTO ou SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE, como do DENFESOR DO CLIENTE (se o hai), de tal xeito que che sexa accesible a información sobre os datos de contacto e sobre as obrigas que estes teñen de atender as reclamacións ou queixas que lles p

Que é a publicidade financeira?

Un contrato de crédito ao consumo é aquel a través do cal o prestamista concede un crédito ao consumidor por un importe superior a 200 euros baixo a forma de pago aprazado, préstamo, apertura de crédito ou calquera medio equivalente de financiamento, para satisfacer necesidades persoais ao marxe da súa actividade empresarial ou profesional.

Representación do indicador de risco

De que protección dispós como inversor?

Que se entende por comercialización a distancia de servizos financeiros?

Aspectos xerais

Para a apertura dun depósito soamente se esixe como regra xeneral que sexas maior de idade  (tamén poderán facelo os menores emancipados). Á hora de abrir un depósito poden darse certas particularidades dependendo da persoa a nome de quen se quere realizar a apertura do depósito.

Que son as tarxetas bancarias?

 

As tarxetas bancarias son un medio de pago a través do cal o seu posuidor pode dispor de diñeiro en efectivo en calquera momento, adquirir bens ou servizos nos establecementos que están adheridos á rede do cartón así como realizar pagos a través de internet.

A conta corrente bancaria é o depósito a través do cal o banco se obriga a prestar un servizo de caixa realizando operacións de pago e cobros por conta e en interese do seu cliente.

Que son os contratos bancarios? O que debes saber