Todos os talleres de reparación de vehículos automóbiles están obrigados a ter á túa disposición follos de reclamación. En todo caso, poderás presentar a reclamación a través do medio que estimes oportuno naqueles supostos nos que o establecemento non dispoña de follas de reclamación ou se negase a entregarcha.

Toda reparación realizada nun taller terá unha garantía de 3 meses ou 2.000 km recorridos, salvo que as pezas substituídas teñan un prazo de garantía superior, en cuxo caso prevalecerá esta. En caso de ter que reparar novamente o vehículo, dentro do prazo de garantía, esta será totalmente gratuíta.

As pezas de reposto empregadas polos talleres coa finalidade de reparar o vehículo, deberán ser novas e axeitadas ao modelo de vehículo que corresponda, salvo naqueles supostos nos que haxa consentimento previo do cliente para empregar pezas usadas. En caso de empregarse pezas de segunda man, os talleres deberán ter á túa disposición documentación xustificativa da orixe e prezo das mesmas.

Tes dereito a que se che emita un orzamento POR ESCRITO, que terá unha validez mínima de 12 días hábiles.

placa distintiva taller de reparación

Son os establecementos industrias nos que se realizan operacións para a restitución das condicións normais do estado de funcionamento do vehículo ou de equipos e compoñentes do mesmo, nos que se puxese de manifesto alteracións nas súas condicións con posterioridade ao termo da súa fabricación.