• Regulamento (CE) 834/2007 do Consello, de 28 de xuño de 2007, sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos e polo que se derroga o Regulamento (CEE) 2092/91. 
 • Regulamento (CE) 889/2008 da Comisión, de 5 de setembro de 2008, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 834/2007 do Consello sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control.
 • Regulamento (CE) 1235/2008 da Comisión, de 8 de decembro de 2008, polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 834/2007 do Consello no que se refire ás importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países.
 • Real Decreto 1334/1999, de 31 de xullo, polo que se aproba a Norma xeneral de etiquetado, presentación e publicidade dos produtos alimenticios.
 • Real Decreto 1801/2008, de 3 de novembro, polo que se establecen normas relativas ás cantidades nominais para produtos envasados e ao control do seu contido efectivo.
 • Real Decreto 1431/2003, de 21 de novembro, polo que se establecen determinadas medidas de comercialización no sector dos aceites de oliva e do aceite de bagazo de oliva.
 • Real Decreto 3484/2000, de 29 de decembro, polo que se establecen as normas de hixiene para a elaboración, distribución e comercio de comidas preparadas.
 • Real Decreto 1799/2010, de 30 de decembro, polo que se regula o proceso de elaboración e comercialización de augas preparadas envasadas para o consumo humano.
 • Real Decreto 1798/2010, de 30 de decembro, polo que se regula a explotación e comercialización de augas minerais naturais e augas de manancial envasadas para consumo humano.
 • Real Decreto 650/2011, de 9 de maio, polo que se aproba a regulamentación técnico-sanitaria en materia de bebidas refrescantes.
 • Real Decreto 164/2014, de 14 de marzo, polo que se establecen normas complementarias para a produción, designación, presentación e etiquetado de determinadas bebidas espirituosas.
 • Regulamento (CE) 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril de 2004, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal.
 • Regulamento (CE) 1234/2007 do Consello, de 22 de outubro de 2007, polo que se crea unha organización común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados produtos agrícolas.
 • Real Decreto 367/2005, de 8 de abril, polo que se desenrola o artigo 17.3 da Lei 7/1996, de 15 de xaneiro, de ordenación do comercio polo miúdo, e se definen os produtos de alimentación frescos e perecedoiros e os produtos de gran consumo.
 • Real Decreto 1376/2003, de 7 de novembro, polo que se establecen as condicións sanitarias de produción, almacenamento e comercialización das carnes frescas e os seus derivados nos establecementos de comercio ao por menor.
 • Real Decreto 1698/2003, de 12 de decembro, polo que se establecen disposicións de aplicación dos Regulamentos comunitarios sobre o sistema de etiquetado da carne de vacún.
 • Real Decreto 121/2004, de 23 de xaneiro, sobre a identificación dos produtos da pesca, da acuicultura e do marisqueo vivos, frescos, refrixerados ou cocidos.
 • Real Decreto 226/2008, de 15 de febreiro, polo que se regulan as condiciones de aplicación da normativa comunitaria de comercialización de ovos.
 • Real Decreto 1137/1984, de 28 de marzo, polo que se aproba a Regulamentación Técnico-Sanitaria para a Fabricación, Circulación e Comercio do Pan e Pans Especiais.
 • Regulamento (CE) 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril de 2004, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal.
 • Real Decreto 1380/2002, de 20 de decembro, de identificación dos produtos da pesca, da acuicultura e do marisqueo conxelados e ultraconxelados.
 • Orden PRE/3360/2004, de 14 de outubro, pola que se regula a información complementaria do etiquetado dos produtos alimenticios conxelados que se presenten sen envasar e se establece o método de análise para a determinación da masa de glaseado.
 • Regulamento (CE) 1924/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de decembro de 2006, relativo ás declaracións nutricionais e de propiedades saudables nos alimentos.
 • Regulamento (CE) 65/2004 da Comisión, de 14 de xaneiro de 2004, polo que se establece un sistema de creación e asignación de identificadores únicos aos organismos modificados xeneticamente.
 • Regulamento (CE) 1829/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, de 22 de setembro de 2003, sobre alimentos e pensos modificados xeneticamente.
 • Regulamento (CE) 1830/2003 do Parlamento Europeo e do Consello, de 22 de setembro de 2003, relativo á trazabilidade e ao etiquetado de organismos modificados xeneticamente e á trazabilidade dos alimentos e pensos producidos a partir destes, e polo que se modifica a Directiva 2001/18/CE.
 • Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de marzo de 2001, sobre a liberación intencional no medio ambiente de organismos modificados xeneticamente e pola que se derroga a Directiva 90/220/CEE do Consello.
 • Lei 9/2003, de 25 de abril, pola que se establece o réxime xurídico da utilización confinada, liberación voluntaria e comercialización de organismos modificados xeneticamente.
 • Real Decreto 178/2004, de 30 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento xeneral para o desenrolo e execución da Lei 9/2003, de 25 de abril, pola que se establece o réxime xurídico da utilización confinada, liberación voluntaria e comercialización de organismos modificados xeneticamente.

Xurisprudencia
-    Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, de 9 de setembro de 2003. [Asunto C-236/01; Monsanto vs Italia]

-    Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, de 26 de maio de 2005. [Asunto C-20/03; Codacons]

 

 

Temática:
ProdutosAlimentación