Resolución do 31 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, pola que se aproba o recargo en favor do Consorcio de Compensación de Seguros para financiar as súas funcións como fondo de garantía do seguro obrigatorio de responsabilidade civil na circulación de vehículos a motor.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-5431

 

 

 

 • Lei 22/2007, do 11 de xullo, sobre comercialización a distancia de servizos financeiros destinados aos consumidores.
 • Lei 32/2003, Lei Xeral de Telecomunicacións.
 • Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.
 • Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
 • Lei 10/2014, do 26 de xuño, de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito
 • Lei 26/1988, do 29 de xullo, sobre Disciplina e Intervención das Entidades de Crédito (Vixente ata o 28 de Xuño de 2014).
 • Circular 6/2010, do 28 de setembro, do Banco de España, a entidades de crédito e entidades de pago, sobre publicidade dos servizos e produtos bancarios.
 • Orde EHA/1718/2010, do 11 de xuño, de regulación e control da publicidade dos servizos e produtos bancarios.
 • Orde Ministerial 1717/2010, do 11 de xuño. De regulación e control da publicidade de servizos e produtos de investimento.
 • Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro, de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios
 • http://www.fgd.es/es/index.html  
 • Real Decreto-lei 16/2011, do 14 de outubro, polo que se crea o Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
 • Lei 2/1994, do 30 de marzo, de subrogación e modificación de condicións dos préstamos hipotecarios.
 • Lei 2/1994, de subrogación e modificación das condicións dos préstamos hipotecarios.
 • Páxina do Ministerio de Xustiza.  http://www.mjusticia.gob.es/cs/satellite/es/1215197983369/Estrutura_P/12...
 • Lei Hipotecaria.
 • Lei de Enjuiciamiento Civil.
 • Lei 41/2007, do 7 de decembro, pola que se modifica a Lei 2/1981, do 25 de marzo, de Regulación do Mercado Hipotecario e outras normas do sistema hipotecario e financeiro, de regulación das hipotecas inversas e o seguro de dependencia e pola que se establece determinada norma tributaria.
 • Lei 2/1994, do 30 de marzo, pola que se regula a subrogación e a modificación dos Préstamos Hipotecarios.
 • Lei 1/2013, do 14 de maio, de medidas para reforzar a protección aos debedores hipotecarios, reestruturación de débeda e aluguer social.
 • Decreto 2 xuño 1944, polo que se aproba con carácter definitivo o Regulamento da organización e réxime do Notariado.
 • ORDE EHA/2899/2011, do 28 de outubro, de transparencia e protección do cliente de servizos carios. 
 • Real Decreto-lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos.
 • Real Decreto 716/2009, do 24 de abril, polo que se desenvolven determinados aspectos da Lei 2/1981, do 25 de marzo, de regulación do mercado hipotecario e outras normas do sistema hipotecario e financeiro
 • Circular 5/2012, do 27 de xuño, do Banco de España.
 • Lei 2/2009, do 31 de marzo, pola que se regula a contratación cos consumidores de préstamos ou créditos hipotecarios e de servizos de intermediación para a celebración de contratos de préstamo ou crédito
Temática:
Serv. financeiros e segurosServizos financeiros