• Real decreto 899/2009, do 22 de maio, polo que se aproba a Carta de dereitos do usuario dos servizos de comunicacións electrónicas.
 • Orden PRE/361/2002, de 14 de febreiro, de desenrolo, no relativo aos dereitos dos usuarios e aos servizos de tarificación adicional, do título IV do Real Decreto 1736/1998, de 31 de xullo, polo que se aproba o Regulamento polo que se desenrola o título III da Lei Xeneral de Telecomunicacións.
 • Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións.
 • Directiva 2009/136/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 25 de novembro de 2009, pola que se modifican a Directiva 2002/22/CE relativa ao servizo universal e aos dereitos dos usuarios en relación coas redes e os servizos de comunicacións electrónicas, a Directiva 2002/58/Ce relativa ao tratamento de datos persoais e á protección da intimidade no sector das comunicacións electrónicas e o Regulamento (CE) nº 2006/2004 sobre a cooperación en materia de protección dos consumidores.
 • Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se publica la Circular 1/2012, por la que se modifica la Circular 1/2009, por la que se introduce el consentimiento verbal con verificación por tercero en la contratación de servicios mayoristas regulados de comunicaciones fijas, así como en las solicitudes de conservación de numeración.
 • Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeneral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias.
 • Orde ITC/1030/2007, do 12 de abril, pola que se regula o procedemento de resolución das reclamacións por controversias entre usuarios finais e operadores de servizos de comunicacións electrónicas e atención ao cliente polos operadores.
 • Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumi­doras e usuarias.
 • Resolución de 8 de xullo de 2009, da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, pola que se publica a modificación do código de conduta para a prestación dos servizos de tarificación adicional de 23 de xullo de 2004.
 • Resolución de 28 de setembro de 2009, da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, pola que se establece a duración da locución informativa dos servizos de tarificación adicional a través do código 905.
 • Real Decreto 2296/2004, de 10 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre mercado de comunicacións electrónicas, acceso ás redes e numeración.
 • Plan nacional de numeración telefónica, aprobado polo RD 2296/2004, de 10 de decembro.
 • Orden ITC/308/2008, de 31 de xaneiro, pola que se ditan instrucións sobre a utilización de recursos públicos de numeración para a prestación de servizos de mensaxes curtos de texto e mensaxes multimedia.
 • Orden IET/1196/2015, de 18 de xuño, pola que se modifica a Orden ITC/308/2008, de 31 de xaneiro, pola que se ditan instrucións sobre a utilización de recursos públicos de numeración para a prestación de servizos de mensaxes curtos de texto e mensaxes multimedia.
 • Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas, o servizo universal e a protección dos usuarios.
 • Resolución de 15 de setembro de 2004, da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, pola que se dispón a publicación do Código de Conduta para a prestación dos servizos de tarificación adicional.
 • Código de Conduta, de 29 de xuño de 2009, para a prestación dos servizos de tarificación adicional baseados no envío de mensaxes (SMS Premium), modificado o 17 de xuño de 2010.
 • Circular 1/2012, pola que se modifica a Circular 1/2009, pola que se introduce o consentimento verbal con verificación por terceiro.
 • Lei Orgánica, 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. 
Temática:
TelecomunicaciónsTelefonía