• ​Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos.
  • Real Decreto 1434/2002, de 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro e procedementos de autorización de instalacións de gas natural.
  •  Resolución de 25 de septembro de 2015, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publica a tarifa de último recurso de gas natural.
  • Real Decreto 104/2010, de 5 de febreiro, polo que se regula a posta en marcha do suministro de último recurso no sector del gas natural. 
Temática:
SubministrosGas