Cando deixes unha prenda ou prendas DEBERÁN ENTREGARCHE UN RESGARDO (terá dúas copias, unha para cada parte) que poderá recoller cantas observacións consideren empresa e cliente sobre a cor, tratamento, coidados e sobre o estado da prenda, máxime cando durante o proceso de limpeza puidera sufrir danos. Nestes casos debes prestar atención por si a empresa non asumira responsabilidades. Probablemente, tampouco se fará cargo dos danos se solicitaches expresamente un tratamento non idóneo e a prenda sofre danos. Así que lembra incluír no resgardo canta información consideres oportuna.

Polo xeral o resgardo deberá incluír cando menos:

  • Nome, CIF e enderezo da empresa.
  • Número de identificación do servizo. Se se trata de limpeza en seco, tinguido ou conservación deberán detallarse as prendas entregadas. Nos servizos de lavandería indicarase se o paquete é de roupa branca, de cor ou variada.
  • Data de recepción das prendas.
  • Nome e enderezo do cliente.
  • Detalle dos servizos solicitados para cada prenda.
  • Data prevista de remate e forma de entrega (en tenda ou a domicilio).
  • Prezo do servizo. Cando se trate de limpeza en seco, tinguido ou conservación deberá detallarse o prezo do servizo solicitado para cada prensa así como o total. Nos servizos de lavandería o prezo será o do paquete, ou prendas soltas. Nunca poderán esixirche pagos adiantados, agás que aceptes expresamente, e nestes casos o servizo deberá realizarse no prazo máximo de tres días (ou seis se o servizo é de tinguido).
  • Sinatura ou selo do prestador do servizo. A sinatura do cliente deberá constar tamén cando se inclúa algunha causa de exoneración de responsabilidade da empresa.

Os establecementos deberán conservar as súas copias dos resgardos como mínimo durante seis meses logo da entrega das prendas aos efectos de comprobación polas autoridades competentes.

Temática:
ServizosTinturerías