Dereito a recibir un billete

O billete é o título de transporte co que formalizarás o contrato de transporte coa compañía aérea, mediante o que se obrigan a trasladarte a ti e a equipaxe desde o lugar de orixe ao lugar de destino contratado no tempo previsto.

O billete é nominativo, por tanto só poderá ser empregado polo seu titular, o que será comprobado no momento de facturación e do embarque.

O billete permíteche ser trasladado xunto coa túa equipaxe de acordo coas condicións xerais da compañía, as cales deben ir resumidas no propio billete, así como poderás consultalas na oficina da empresa. Esta información tamén se che facilitará cando contrates por teléfono ou internet. En todo caso, cada compañía pode establecer os seus límites de peso e tamaño que estime oportuno.

A compañía debe proporcionarche unha TARXETA DE EMBARQUE, onde figure o número do voo e o asento asinado. Estás obrigado a presentala na porta de embarque para poder acceder ao avión. Esta tarxeta podes obtela tanto nos mostradores de facturación, presentando o DNI ou pasaporte en vigor, ou podes obtela Online, neste caso xa no fai falta que te presentes nos mostradores de facturación.

O billete pode ser electrónico, que terá as mesmas condicións e validez que un billete tradicional. Se realizas a reserva directamente a través da páxina web da compañía, esta ten que confirmar a reserva vía Internet, para o que, normalmente, enviará unha confirmación da reserva cos datos do voo e un localizador da mesma.

Esta debe incluír o itinerario, nome do viaxeiro, localizador e número de reserva, referencia aos convenios internacionais que apliquen (Convenio de Montreal, Convenio de Varsovia…),  toda a información de obrigada notificación aos pasaxeiros que tradicionalmente figuraba nos billetes en papel, condicións de tarifa, posibles restricións que puidera concorrer.

Cando se trate do billete en papel, se a reserva se realiza a través dunha axencia de viaxes, entregaráseche a confirmación da reserva cos detalles do voo.

En todo caso, no billete deben figurar resumidas as condicións xerais da compañía, debendo ser accesibles tanto na web da compañía como nas súas oficinas.

O billete debe conter o lugar e data de emisión, nome e dirección do transportista, aeroporto de saída e destino, nome do pasaxeiro, prezo total do billete (con todos os gastos incluídos desagregados).

A compañía non che poderá cobrar por EMISIÓN DO BILLETE, e se ofrece servizos adicionais que incrementen o prezo, eses recargos deberán estar ben especificados e separados. En todo caso, os prezos son libres, e veñen marcados polas compañías

Dereitos en caso de cancelación do voo ou denegación de embarque (overbooking):

Enténdese por CANCELACIÓN, cando non se realice o voo programado e no que tiñas unha praza reservada.

A DENEGACIÓN DE EMBARQUE é aquel suposto no que a compañía se nega a transportarte nun voo, pese a que te presentaras ao embarque nas condicións establecidas, salvo que haxa motivos razoables para dita denegación. Se a compañía se ve obrigada a denegar embarques nun voo, deberá pedir voluntarios que renuncien ás súas reservas, a cambio de determinados beneficios, e se o número de voluntarios non fose suficiente, poderán denegar o embarque a pasaxeiros en contra da súa vontade.

Neste supostos, a compañía debe ofrecer aos pasaxeiros afectados as seguintes opcións:

  • Reembolso do custo íntegro do billete ao prezo que o mercou, correspondente á aparte ou partes da viaxe non efectuadas e a correspondente ás partes efectuadas se o voo xa non ten razón de ser, nun prazo de sete días.
  • Condución ata o destino final en condicións de transporte similares e que sexa o máis rápido posible ou en data posterior que che veña ben, en función dos asentos dispoñibles.
  • Si se trata de cidades ou rexións nas que exista varios aeroportos, o transportista encargado de efectuar o voo que che oferta un voo a outro aeroporto distinto daquel para o que se efectuou a reserva deberá corres cos gastos de transporte do pasaxeiro dende ese segundo aeroporto, ben ata o aeroporto para o que efectuou a reserva, ben ata outro lugar cerca que conveñas contigo.

En todo caso, a compañía deberá compensarte con 250 €, en caso de voos ata 1.500 km; con 400 €, en voos intracomunitarios de máis de 1.500 km ou para os demais de entre 1.500 e 3.000 km; ou con 600 €, no resto dos casos.

Estas cantidade pode reducirse nun 50 % nos casos no suposto de que se che ofreza un transporte alternativo que te deixe no destino previsto e a diferenza na hora de chegada respecto á programada para o voo inicial sexa inferior a dúas horas (en voos ata 1.500 km), a tres horas (en vos intracomunitarios de máis de 1.500 km e para os demais voos de entre 1.500 e 3.000 km) o de catro horas, no resto dos voos.

En calquera suposto, a compensación económica abonarase en metálico, por transferencia bancaria, mediante cheque ou, previo acordo asinado por ti, mediante bonos de viaxe ou outros servizos.

Ademais, ofreceráseche de forma gratuíta, comida e refrescos suficientes, aloxamento en hotel si fose necesario pernoctar unha ou varias noites ou se fose necesaria unha estancia adicional á prevista; un transporte entre o aeroporto e o lugar de aloxamento e chamadas telefónicas, mensaxes de fax ou correo electrónico.

NON TERÁS DEREITO A COMPENSACIÓN ECONÓMICA cando te informen da cancelación ao menos:

  • Con dúas semanas de antelación con respecto á hora de saída prevista,
  • Con unha antelación de entre dúas semanas e sete días con respeto á hora de saída prevista e se che ofreza un transporte alternativo con respeto á hora de saída prevista e chegada ao seu destino final con menos de catro horas de retraso con respecto á hora de chegada prevista.
  • Con menos de 7 días de antelación con respecto á hora de saída prevista e se che ofreza outro voo que che permita saír, como máximo, cunha hora de antelación  con respecto á hora de saída prevista e chegar ao seu destino final con menos de dúas horas de retraso con respecto á hora de chegada prevista.

En calquera caso, a aeroliña non estará obrigada a compensarte economicamente naqueles casos que poida probar que a cancelación do voo se debeu a circunstancias extraordinarias que non poderían evitarse incluso se tomasen todas as medidas razoables.

Si soamente se tratase dun cambio de clase, cando te acomoden nunha praza de clase superior á aquela pola que pagou, non procederá ningún pago sumplementario. Se se che acomoda nunha praza de clase inferior á aquela pola que pagaches, deberán reembolsarche, no prazo de sete días, o 30 % do prezo do billete no caso de voos de ata 13.500 km; o 50 % no caso de voos intracomunitarios de máis de 1.500 km (excepto en caso de voos entre territorio europeo dos estados membros e os territorios franceses de ultramar); ou o 75 % do prezo para todos os demais voos (quedan incluídos, por tanto, os voos entre o territorio europeo dos Estados Membros e os territorios franceses de ultramar).

Dereitos en caso de retraso do voo

Cando o voo chegue, respecto da hora prevista, cun  RETRASO DE DÚAS HORAS OU MÁIS (en voos de 1.500 km ou menos), TRES HORAS OU MÁIS (voos intracomunitarios de máis de 1.500 km ou en todos os demais voos de entre 1.500 e 3.500 km) ou CATRO HORAS OU MÁIS, en todos os demais voos non comprendidos nos apartados anteriores, tes dereito, como mínimo, a recibir de xeito gratuíto, comida e refrescos suficientes en función do tempo que sexa necesario esperar,  dúas chamadas telefónicas, mensaxes de fax ou correos electrónicos. En todo caso, se a hora de saída prevista sexa como mínimo ao día seguinte á hora previamente anunciada, ofertarase de xeito gratuíto aos pasaxeiros, aloxamento nun hotel, cando sexa necesario pasar a noite unha ou varias noites ou sexa necesaria unha estancia adicional á prevista por ti; así mesmo, tamén che facilitarán un transporte entre o aeroporto e o lugar de aloxamento (hotel ou outros).

Cando o retraso, con respecto á hora de chegada, sexa SUPERIOR A TRES HORAS, terás dereito a unha compensación equiparable[1] á estipulada para os supostos de cancelación do voo. , salvo que dito retraso se debe a circunstancias extraordinarias que non se poderían haber evitado, incluso si se tomasen todas as medidas razoables.

Que se entende por circunstancias extraordinaria?

Son circunstancias de inestabilidade política, condicións meteorolóxicas incompatibles coa realización do voo, riscos para a seguridade, deficiencias inesperadas para a seguridade do voo e incluso folgas que afecten ás operacións das compañías aéreas.

Non se pode considerar circunstancia extraordinaria, cando se trate dunha avaría da aeronave cando a súa orixe sexa propia do exercicio normal da actividade de transporte.

Cando se trate de RETRASOS SUPERIORES A CINCO HORAS, poderás desistir do voo cando xa non teña razón de ser de acordo ao plan inicialmente previsto para a viaxe. Neste caso, a compañía terá que ofrecerche a devolución do custo íntegro do billete polo prezo ao que se mercou, correspondente á parte ou partes da viaxe non efectuadas e á parte ou partes efectuadas, se esta xa non tivese razón de ser, no prazo máximo de 7 días.

A compañía non será responsable dos danos ocasionados polo retraso se proba que adoptou todas as medidas que eran razoablemente necesarias para evitar o dano ou que foi imposible adoptar ditas medidas.

Dereito a ser indemnizado en caso de perda ou retraso da equipaxe.

Debes distinguir entre EQUIPAXE DE MAN, que é o que levas en cabina e que non pode superar as dimensións ou peso establecido pola compañía, así mesmo por motivos de seguridade, deberás respectar determinadas limitacións da equipaxe de man. Pola contra, a EQUIPAXE FACTURADA, é a que viaxa na bodega do avión.

Os pesos permitidos para a equipaxe son:

  • 30 kg, por persoa que viaxe en primeira clase ou preferente
  • 20kg, por persoa que viaxe en turista
  • Se as condición do avión o permiten, poderanche facturar máis peso do permitido pagando a cantidade establecida polo exceso da equipaxe.
  • Nos vós con destino a Estados Unidos, Canadá e outros países americanos, empregarase o sistema de pezas, consistente en limitar o número de vultos transportados e o seu volume.

En todo caso, a compañía debe entregarche un TALÓN identificativo da equipaxe por cada vulto facturado. É importante que conserves debidamente este talón ata que recollas a túa equipaxe en destino.

Nos supostos de que xurdan incidencias coa equipaxe, a normativa establece que o transportista responderá pola DESTRUCIÓN, PERDA, RETRASO ou AVARÍA da equipaxe facturada, por atoparse baixo a custodia da compañía. Pola contra, cando se trate de equipaxe de man só responderá polos danos causado pola propia compañía.

Debes ter claro que NON EXISTE UNHA COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA por perda, deterioro ou retraso na entrega da equipaxe, esta só opera unha vez comprobados os danos.

En todo caso, a responsabilidade da aroliña limítase a 1.131 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO[3] (DEG) e inclúe tanto danos materiais como morais. No caso de que no momento da facturación se fixese unha declaración especial do valor da equipaxe pagando un importe adicional, a compañía, no caso de perda da equipaxe, indemnizará por ese importe.

Cando teñas unha incidencia coa túa equipaxe deberá acudir, á maior brevidade posible, ao mostrador da compañía aérea e presentar a queixa por escrito cumprimentando o correspondente impreso do PIR (Parte de Irregularidade da Equipaxe). Este deberá xuntarse posteriormente á reclamación que se presente por escrito.

Se a incidencia ten a súa orixe no deterioro da maleta, deberás presentar a reclamación no prazo dos sete días seguintes á recepción da mesma.

Cando se trate dun  retraso na entrega, debes presentar a reclamación dentro dos 21 días seguintes á recepción da maleta. Neste caso, como principio xeral, a compañía cubre os gastos de primeira necesidade xerados como resultado do retraso na entrega da equipaxe.

No suposto de perda da equipaxe, ben porque así o recoñeceu a compañía ou ben polo paso do prazo de 21 días a contar dende que se debeu entregar a maleta, deberás presentar a reclamación o antes posible, sen que exista un límite estipulado.

Á hora de reclamar, deberás presentala ante a compañía coa que contrataches a viaxe. No caso de que realizases unha ou máis conexións e facturases a equipaxe dende a saída ata o destino final, poderás dirixila ante calquera das compañía.

Dereito a recibir información:

A compañía aérea velará porque no mostrador de facturación se expoña, de forma claramente visible para os pasaxeiros, un anuncio co seguinte texto “En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia”.

A compañía que denegue o embarque ou cancele o voo deberá proporcionar a cada un dos pasaxeiros afectados un impreso no que se indiquen as normas en materia de compensación e asistencia de acordo co Reglamento 261/2004. Igualmente, deberán proporcionar dito impreso en caso de retraso de máis de dúas horas.

En relación a persoas invidentes ou con problemas de vista, terán que empregar medios axeitados para que reciban esta información.

Dereito a percibir información en caso de accidente

A compañía será responsable do dano causado no caso de morte ou lesión corporal dun pasaxeiro pola soa razón de que o accedente que causou a morte ou lesión corporal se producise a bordo da aeronave ou durante calquera das operacións de embarque ou desembarque.

A aeroliña deberá abonar, no prazo de 15 días a contar desde o día da identificación da persoa con dereito á indemnización, un anticipo para cubrir as necesidades económicas inmediatas.

En todo caso, non terá responsabilidade se proba que o dano non se debeu á neglixencia ou a outra acción ou omisión indebida da compañía ou cando o dano se debera unicamente á neglixencia ou a outra acción ou omisión indebida dun terceiro.

Dereitos das persoas con mobilidade reducida ou necesidades especiais

Neste caso, a  compañía dará prioridade ao transporte de persoas con mobilidade reducida e aos seus acompañantes ou cans de acompañamento, ou aos menores non acompañados.

En caso de denegación de embarque, cancelación ou retrasos de calquera duración, teredes dereito a recibir unha atención o antes posible.

Os cans que acompañen a persoas invidentes poden viaxar na cabina xunto ao pasaxeiro, debendo ir provistos de cadea e bocal.

 

Temática:
Transporte e motorAvións