Servizos >> Tinturerías

É posible  pero só cando a posibilidade do mal resultado ou deterioro se fixeran constar no resgardo sinalando as especiais características da prenda e sempre que o cliente non solicitara expresamente un tratamento non idóneo para a prenda.

Servizos >> Tinturerías

Nos autoservizos de lavandaría a responsabilidade da empresa queda limitada ao bo funcionamento da maquinaria e á calidade dos produtos de limpeza que poña ao teu dispor, pero nós seremos responsables da súa debida utilización. No caso de que os produtos de limpeza os aportes ti, cómpre prestar especial atención á súa etiquetaxe.

Servizos >> Tinturerías

Cando a tiveras requirido e ademais tiveran transcorridos trinta días desde a data prevista de entrega.

Servizos >> Tinturerías

Cando se presten servizos a domicilio, asegúrate de que a empresa dispón de follas informativas que recolla os elementos máis importantes do servizo e pide que che entreguen un exemplar.

Servizos >> Talleres reparación de vehículos

Todas as reparacións ou instalacións que se leven a cabo en calquera taller quedarán garantidas, como mínimo, nas seguintes condicións:

  • A garantía outorgada polo taller caducará aos tres meses ou 2.000 quilómetros recorridos. A garantía relativa á reparación de vehículos industriais caducará aos quince días ou 2.000 quilómetros recorridos salvo que as pezas incluídas na reparación...
Servizos >> Talleres reparación de vehículos

Si, toda persoa usuaria dun taller de reparación de vehículo ten dereito a un orzamento escrito que contará cunha validez mínima de doce días hábiles. No orzamento debe figurar:

  • O número de identificación fiscal e o domicilio do taller.
  • O nome e o domicilio da persoa usuaria.
  • A identificación do vehículo, con expresión de marca, modelo matrícula e número de km...
Servizos >> Talleres reparación de vehículos

Si, os talleres oficiais terán a disposición do público en todo momento os catálogos e tarifas, actualizados, das pezas que utilicen nas súas reparacións. Igualmente contarán con táboas que indican os tempos de traballo xunto a valoración en euros que lle corresponde. 

Servizos >> Servizos de asistencia técnica

Si, todo usuario que considere que non foi atendido correctamente polo Servizo de Asistencia Técnica ten dereito a presentar unha reclamación .

Todos os establecemento de Servizo de Asistencia Técnica terán follas de reclamacións a disposición dos clientes.

Servizos >> Servizos de asistencia técnica

En principio non, todas as pezas de reposto que se utilicen nas reparacións deberán ser novas excepto se o usuario da o seu consentimento por escrito para que sexan utilizadas pezas de reposto usadas ou non orixinais. As pezas usadas deberán estar en perfectas condicións e terán un prezo máis baixo respecto a mesma peza pero nova

Servizos >> Servizos de asistencia técnica

O Servizo de Asistencia Técnica (SAT) son aqueles establecementos ou persoas que dedícanse á reparación, instalación e/ou conservación de aparatos de uso doméstico, e presten os seus servizos tanto en locais onde desenvolvan a súas actividade como nos domicilios dos usuarios.

Por outra parte, o SAT Oficial de Marca son aqueles servizos de asistencia técnica que posúan autorización...