Subministros >> Electricidade

Os fabricantes e os importadores estarán obrigados a poñer a disposición dos reparadores profesionais unha serie de pezas esenciais (motores e escobillas de motor, bombas, amortecedores e múelles, tambores de lavadora, etc.) durante un mínimo de entre sete e dez anos despois da introdución no mercado da Unión da última unidade dun model

Subministros >> Electricidade

É o prezo ao que te poderás acoller, sempre que teñas unha potencia contratada igual ou inferior a 10 kw e contrates con unha comercializadora de mercado regulado.

Subministros >> Electricidade

A substitución do contador é gratuíta para as persoas consumidoras que contan con contador ou equipo de medida en réxime de aluguer. Sen embargo, se o contador é en propiedade e a súa antigüidade é inferior a quince anos, o propietario tampouco terá que pagar ningún custe polo cambio nin se lle poderá pagar o aluguer hasta alcanzar ditos anos.

A compañía eléctrica deberá avisar da...

Subministros >> Electricidade

Para as persoas consumidoras no mercado regulado, o período de pago é de vinte días naturais dende a emisión da factura. No mercado libre, as condicións e medios de pago dependerá do que acorden as partes.

O pago pode facerse mediante domiciliación bancaria, nas oficinas de empresa subministradora ou nalgunha das súas delegación. 

Subministros >> Electricidade

Se o cliente non acepta as novas condicións terá dereito a anular o contrato sen penalización. O cliente deberá ser notificado sempre de calquera modificación do seu contrato. 

Subministros >> Electricidade

O primeiro que debes facer é presentar a reclamación ante o servizo de atención ao cliente da compañía, que poderás facer a través do teléfono que aparece na factura que será gratuíto, ou ben remitindo a reclamación por escrito á compañía, sexa mediante carta postal, correo electrónico ou mediante folla de reclamación que terán que facilitarche na  propia oficina da compañía. No caso de non...

Subministros >> Gas

O primeiro que debes facer é dirixir unha reclamación ao servizo de atención o cliente á compañía subministradora. O teléfono debe aparecer na factura e será gratuíto. Se non obtés resposta ou non é satisfactoria podes acudir ó Institugo Galego de Consumo, ás Oficinas Municipais de Información de Consumo (OMIC) ou calquera asociación de consumo . 

Subministros >> Gas

Se non aceptas as novas condicións tes dereito a anular o contrato sen penalización. Deberás ser notificado sempre de calquera modificación do teu contrato. 

Subministros >> Gas

Como persoa consumidora, podes contratar un subministro de gas no mercado regulado (Tarifa de Último Recurso), sempre que teñas un consumo razonable no ámbito doméstico.