Subministros >> Electricidade

A etiqueta enerxética é un adhesivo que se adhire aos electrodomésticos para informar sobre a súa eficiencia de consumo .

Deste xeito, os usuarios poderán coñecer que aparellos precisan menos enerxía para funcionar e, por conseguinte, contribúen á protección ambiental.

Subministros >> Electricidade

A partir do  1 de marzo de 2021, as persoas consumidoras poderemos reducir a nosa factura de enerxía eléctrica grazas ás novas etiquetas que levarán distintos electrodomésticos como é o caso de frigoríficos, lavadoras, lavalouzas ou televisores. Ademais o 1 de setembro haberá tamén novas etiquetas para bombillas e lámpadas.

O cambio máis importante consiste en volver a unha escala máis...

Subministros >> Electricidade

As etiquetas inclúen varios elementos novos, como o enlace QR que permite ás persoas consumidoras acceder a máis información sobre o produto, como por exemplo as súas dimensións.

Poderemos saber o  ruído que emiten ou, no caso dunha lavadora,    verase a simple vista o número de litros de auga por ciclo, la duración dun ciclo e o consumo de enerxía, medido todo iso para un programa...

Subministros >> Electricidade

Os fabricantes e os importadores estarán obrigados a poñer a disposición dos reparadores profesionais unha serie de pezas esenciais (motores e escobillas de motor, bombas, amortecedores e múelles, tambores de lavadora, etc.) durante un mínimo de entre sete e dez anos despois da introdución no mercado da Unión da última unidade dun model

Subministros >> Electricidade

É o prezo ao que te poderás acoller, sempre que teñas unha potencia contratada igual ou inferior a 10 kw e contrates con unha comercializadora de mercado regulado.

Subministros >> Electricidade

A substitución do contador é gratuíta para as persoas consumidoras que contan con contador ou equipo de medida en réxime de aluguer. Sen embargo, se o contador é en propiedade e a súa antigüidade é inferior a quince anos, o propietario tampouco terá que pagar ningún custe polo cambio nin se lle poderá pagar o aluguer hasta alcanzar ditos anos.

A compañía eléctrica deberá avisar da...

Subministros >> Electricidade

Para as persoas consumidoras no mercado regulado, o período de pago é de vinte días naturais dende a emisión da factura. No mercado libre, as condicións e medios de pago dependerá do que acorden as partes.

O pago pode facerse mediante domiciliación bancaria, nas oficinas de empresa subministradora ou nalgunha das súas delegación. 

Subministros >> Electricidade

Se o cliente non acepta as novas condicións terá dereito a anular o contrato sen penalización. O cliente deberá ser notificado sempre de calquera modificación do seu contrato. 

Subministros >> Electricidade

O primeiro que debes facer é presentar a reclamación ante o servizo de atención ao cliente da compañía, que poderás facer a través do teléfono que aparece na factura que será gratuíto, ou ben remitindo a reclamación por escrito á compañía, sexa mediante carta postal, correo electrónico ou mediante folla de reclamación que terán que facilitarche na  propia oficina da compañía. No caso de non...

Subministros >> Gas

O primeiro que debes facer é dirixir unha reclamación ao servizo de atención o cliente á compañía subministradora. O teléfono debe aparecer na factura e será gratuíto. Se non obtés resposta ou non é satisfactoria podes acudir ó Institugo Galego de Consumo, ás Oficinas Municipais de Información de Consumo (OMIC) ou calquera asociación de consumo .