Si, teño dereito a reclamar sempre que o retraso non sexa por causas alleas á empresa de reformas e poida xustificarse documentalmente. 

Temática:
VivendaReformas