Non é necesario, pois co xustificante de compra poderás facer valer a garantía en vigor.

 

Tamén é certo que no referido aos bens de natureza duradeira, a Lei estipula que os dereitos que a devandita lei concede ante a falta de conformidade co contrato formalizaranse sempre por escrito ou en calquera soporte duradeiro.

Temática:
ComprasGarantías