Esta Lei ten por obxecto establecer determinadas normas de protección das persoas físicas que sexan debedores, fiadores ou garantes, de préstamos que estean garantidos mediante hipoteca ou outro dereito real de garantía sobre bens inmobles de uso residencial ou cuxa finalidade sexa adquirir ou conservar dereitos de propiedade sobre terreos ou inmobles construídos ou por construír
O Instituto Galego de Consumo e o Consello Galego da Competencia quedan integrados dentro do Instituto Galego do Consumo e da Competencia que, de acordo co establecido no número 2 do artigo 38 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, asumirá os medios persoais e materiais e as competencias que na actualidade corresponden ao Instituto Galego de...
Atendendo ás condicións e circunstancias do mercado, fíxanse os prezos privados, que se van cobrar no Laboratorio de Consumo de Galicia, como consecuencia da contraprestación percibida pola realización dos ensaios de interese directo na determinación dos cumprimentos de calidade e seguridade dos produtos, segundo as normas vixentes en cada materia (UNE, EN, ISO, etc.)
Orde do 26 de febreiro de 2013 pola que se lle dá publicidade ao nomeamento de Sol María Vázquez Abeal como presidenta da Xunta Arbitral de Consumo de Galicia.
Orde do 5 de febreiro de 2013 pola que se nomea presidenta do Instituto Galego de Consumo a Sol Mª Vázquez Abeal.
Esta lei ten por obxecto a regulación dirixida á defensa e á protección xeral dos dereitos e intereses das persoas consumidoras no exercicio da competencia exclusiva da Comunidade Autónoma prevista no artigo 30.I.4 do Estatuto de autonomía de Galicia