Data da norma:
24/01/20
Data da publicación:
05/02/20
Data de aplicación:
05/02/20
Resolución do 24 de xaneiro de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica a lista de entidades que comunicaron a súa adhesión ao Código de Boas Prácticas para a reestruturación viable das débedas con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual
Temática:
Serv. financeiros e seguros
Produtos financeiros
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia