O obxectivo deste real decreto é garantir que os produtos que se poñan no mercado sexan seguros
Esta lei aplicarase ás arbitraxes cuxo lugar se ache dentro do territorio español, sexan de carácter interno ou internacional, sen prexuízo do establecido en tratados dos que España sexa parte ou en leis que conteñan disposicións especiais sobre arbitraxe.
A presente Lei establece o réxime xurídico aplicable ós aparcadoiros nos que unha persoa cede, como actividade mercantil, un espazo nun local ou recinto do que é titular, para o estacionamento de vehículos de motor, cos deberes de vixilancia e custodia durante o tiempo de ocupación, a cambio dun prezo determinado en función do tempo de estacionamento.
É obxecto da presente Lei a regulación do réxime xurídico dos servizos da sociedade da información e da contratación por vía electrónica, no referente ás obrigas aos prestadores de servizos incluídos os que actúan como intermediarios na transmisión de contidos polas redes de telecomunicacións, as comunicacións comerciais por vía electrónica, a información previa e posterior á celebración de...
Directiva 2001/95/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 3 de decembro de 2001 relativa a seguridade xeral dos produtos. O obxectivo da presente Directiva é garantir que os produtos que se poñan no mercado sexan seguros.
O presente Real Decreto ten por obxecto regular a indicación do prezo de venda e do prezo por unidade de medida dos produtos ofrecidos polos comerciantes ás persoas consumidoras, co fin de mellorar a información dos consumidores e das consumidoras e facilitar a comparación dos prezos.
A Constitución Española, norma e fundamento de todo o ordenamento xurídico, ordena no seu artigo 51 que os poderes públicos, garantirán a defensa das persoas consumidoras e usuarias, mediante procedementos eficaces, a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses económicos.
O Consello Galego de Consumidores e Usuarios é o órgano de representación e consulta no ámbito da Comunidade Autónoma Galega e ten a representación institucional das organizacións e asociacións de persoas consumidoras e usuarias, ante a Administración autonómica ou outras entidades e organismos de carácter autonómico.
Esta disposición regula no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a prestación a domicilio de servizos de mantemento, reparación e reforma ás persoas consumidoras e usuarias levados a cabo por aquelas persoas que se dediquen ás devanditas actividades, co obxecto de protexer os interes económicos daquelas e garantir o seu dereito a unha correcta información.
O Estatuto galego da persoa consumidora e usuaria, aprobado pola Lei 12/1984, do 28 de decembro, establece no seu artigo 3 o dereito da persoa consumidora e usuaria á protección xurídica, administrativa e técnica e á reparación de danos e perdas.