De acordo co que dispón o artigo 30.1.4 do Estatuto de Autonomía de Galicia, correspóndelle á Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva en materia de comercio interior e defensa da persoa consumidora e usuaria, sen prexuízo da política xeral de prezos e da lexislación sobre a defensa da competencia.
A presente Lei ten por obxeto a protección da competencia en interese de todos os actores que participan no mercado, e tal fin establece a prohibición dos actos de competencia desleal.
A lexislación xeral sobre a materia está constituída en España pola Lei 61/1964, de 11 de xuño (RCL 1994V9), pola que se aproba o Estatuto da Publicidade, norma cuxo articulado caeu en gran parte en desuso, por carecer da flexibilidade necesaria para adaptarse a un campo como o da publicidade, especialmente dinámico, e por responder a orzamentos políticos e administrativos afastados dos da...
A presente Directiva terá por obxecto protexer ás persoas consumidoras e ás persoas que exercen unha actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, así como os intereses do público en xeral contra a publicidade enganosa e as súas consecuencias desleais.
A fin de crear as canles axeitadas para a protección e defensa das persoas consumidoras e usuarias, e en cumprimento das previsións constitucional e estatutaria, constitúese o Rexistro de Organizacións de Persoas Consumidoras e Usuarias de Galicia onde se deberán integrar aquelas organizacións, asociacións ou entidades que sen ánimo de lucro, e desenvolvendo as súas actividades no ámbito da...
Texto consolidado da Ley Hipotecaria do ano 1946. Aprobación da nova redacción oficial da Lei Hipotecaria e se autoriza ó Ministro de Xustiza para que, en cumprimento do ordenado pola segunda disposición adicional da Lei do treinta de diciembre de mil novecentos coarenta e catro, e no artígo único da Lei do treinta e un de decembro de mil novecentos coarenta e cinco.