Texto consolidado da Ley Hipotecaria do ano 1946. Aprobación da nova redacción oficial da Lei Hipotecaria e se autoriza ó Ministro de Xustiza para que, en cumprimento do ordenado pola segunda disposición adicional da Lei do treinta de diciembre de mil novecentos coarenta e catro, e no artígo único da Lei do treinta e un de decembro de mil novecentos coarenta e cinco.