Data da publicación:
21/09/15
Data de aplicación:
22/09/15 a 21/10/15
As axudas concederanse para atender os gastos xerados polo desenvolvemento de programas de actividades que impliquen sensibilización, formación e divulgación que xeren, no consumidor e na consumidora a quen van dirixidas, un grao de coñecemento da problemática da facturación e consumo de subministración eléctrica co fin de adquiran os coñecementos suficientes que lles permitan tomar decisións que redunden nun aforro e racionalidade do gasto en consumo eléctrico.
Resolución:
Non
Temática:
Subministros
Electricidade
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia