Data da publicación:
18/10/17
Data de aplicación:
19/10/17 a 20/11/17
Resolución do 2 de outubro de 2017 pola que se convoca e regula, para o ano 2017, concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).
Resolución:
Non
Temática:
Subministros
Electricidade
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia