Resolución do 13 de marzo de 2017 pola que se lle da publicidade a celebración da sesión constitutiva do Consello Reitor do Instituto Galego do Consumo e da Competencia

En virtude da autorización contida no artigo 38 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, créase a través do Decreto 118/2016, de 4 de agosto, o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e apróbanse os seus estatuto. O artigo 8 do Decreto 118/2016 establece como órgano de goberno do Instituto Galego do Consumo e da Competencia o Consello Reitor. A Disposición adicional terceira do Decreto 118/2016 indica que o inicio da actividade do Instituto Galego do Consumo e da Competencia producirase coa celebración da sesión constitutiva do seu Consello Reitor.

 

ORDE do 8 de marzo de 2017 pola que se nomean vogais do Consello Reitor do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

O artigo 8 do Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e se aproban os seus estatutos, establece o Consello Reitor como órgano de goberno integrado pola Presidencia e oito vogais, xunto cunha secretaría.O apartado 1 do artigo 11 do referido decreto regula a composición deste Consello Reitor.

En virtude do anterior, e unha vez feitas as designacións por parte das respectivas consellerías, é necesario facer o seu nomeamento para xeral coñecemento.