Conserva sempre os teus xustificantes de compra, recibos e albarás de entrega nos que conste a data de entrega do produto.

Temática:
Outros