Si, o vendedor está obrigado a entregarche unha xustificación documental da entrega do produto para a súa reparación ou substitución, na que conste a data de entrega e a falta de conformidade que orixina o exercicio do dereito.

Así, mesmo, xunto co produto reparado ou substituído, o vendedor entregará xustificación documental da entrega na que conste a data desta e, no seu caso, a reparación efectuada.

Temática:
Outros