Non, os usuarios de telefonía móbil poden finalizar o seu contrato por vontade propia. Para iso, deberán comunicar previamente ao operador cunha antelación mínima de dous días hábiles á data efectiva da baixa. Se o medio para darse de baixa é telefónico, o operador deberá asignar un número de referencia para que o usuario teña constancia da xestión. 

Temática:
TelecomunicaciónsTelefonía