É o porcentaxe que se lle aplica o capital que está pendente de devolución dun préstamo. Serve para calcular os intereses que deben ser aboados podendo ser un tipo de interese fixo ou variable (realízanse revisións periódicas). 

Temática:
Serv. financeiros e seguros