Data da norma:
08/02/46
Data da publicación:
27/02/46
Data de aplicación:
20/03/46
Texto consolidado da Ley Hipotecaria do ano 1946. Aprobación da nova redacción oficial da Lei Hipotecaria e se autoriza ó Ministro de Xustiza para que, en cumprimento do ordenado pola segunda disposición adicional da Lei do treinta de diciembre de mil novecentos coarenta e catro, e no artígo único da Lei do treinta e un de decembro de mil novecentos coarenta e cinco.
Temática:
Serv. financeiros e seguros
Servizos financeiros