Data da norma:
15/03/19
Data da publicación:
16/03/19
Data de aplicación:
16/06/19
Esta Lei ten por obxecto establecer determinadas normas de protección das persoas físicas que sexan debedores, fiadores ou garantes, de préstamos que estean garantidos mediante hipoteca ou outro dereito real de garantía sobre bens inmobles de uso residencial ou cuxa finalidade sexa adquirir ou conservar dereitos de propiedade sobre terreos ou inmobles construídos ou por construír
Temática:
Serv. financeiros e seguros
Servizos financeiros