A garantía comercial deberá formalizarse por escrito e expresará necesariamente:

  • O ben ou servizo sobre o que recae a garantía.
  • O nome e a dirección do garante.
  • Que esta garantía non afecta aos dereitos legais do consumidor ante a falta de conformidade dos produtos co contrato.
  • Todos os dereitos que se lle concedan ao consumidor como titular da garantía.
  • O prazo de duración da garantía e o seu alcance territorial.
  • As vías de reclamación das que dispón o consumidor. 
Temática:
ComprasGarantías