Non, o vendedor ten a obrigación de informar por escrito no contrato dunha forma clara, comprensible e precisa, do dereito de desistir e dos requisitos e consecuencias do seu exercicio, incluíndo as modalidades de restitución do ben ou servizo recibido

 

Se o vendedor non facilita ao consumidor a información sobre o dereito de renuncia, o período para desistir finalizará doce meses despois a contar a partir da data de celebración do contrato no caso de tratarse na prestación de servizos, ou a partir da recepción dos bens. 

Temática:
ComprasCompras fóra do establecemento