11 de Febreiro de 2010.-

De cara á celebración do Entroido, o Instituto Galego de Consumo quere
recomendar aos consumidores que tomen precaucións á hora de adquirir e de
utilizar os produtos que soen utilizarse nestas festas, como medida de
prevención de accidentes que poden provocar artigos como as máscaras, os
disfraces, etc.
Aos efectos das condicións de seguridade, os disfraces para nenos teñen a
consideración de xoguetes e han de cumprir cos requisitos de seguridade e as
normas específicas que se apliquen en función do xoguete: cumprimento das
propiedades mecánicas e físicas (pezas pequenas), de superficie de ventilación
ou de inflamabilidade. Polo tanto, deben incluír as seguintes indicacións:
o O marcado CE, que significa que o xoguete marcado cumpre
coas esixencias esenciais de seguridade previstas nas normas
comunitarias.
o O nome e a marca do produto.
o A razón social e o enderezo do fabricante ou importador.
o As instrucións e advertencias de uso.
Doutra banda, ao tratarse de produtos téxtiles, debe comprobar que na
etiquetaxe se inclúa a seguinte información:
o O nome, o enderezo e o NIF do fabricante, comerciante ou
importador.
o Nos produtos fabricados no Estado español debe constar o
número de rexistro industrial do fabricante.
o Os produtos importados de fóra da Unión Europea deben incluír o
número de identificación fiscal do importador.
o Nos artigos de confección e de punto téxtil (algodón, la, etc), ten
que constar a composición del produto.
Recoméndase comprar disfraces que inclúan na etiquetaxe as indicacións de
conservación, para seguir as instrucións de lavado e mantemento correctas.
Os disfraces que podan resultar perigosos para nenos menores de tres años
deben levar una advertencia, como a inscrición Non é conveniente para nenos
menores de trinta e seis meses (ou 3 anos) ou o símbolo de limitación 0-3:
Esta advertencia completarase mediante unha indicación concisa, que tamén
pode figurar nas instrucións de uso, onde se explique o risco específico que
motiva a dita exclusión.
A normativa de seguridade non permite que os disfraces destinados a nenos de
idades ata os sete anos presenten cordas axustables, cordóns funcionais ou
decorativos na zona da cabeza ou do pescozo.

Os riscos que con maior frecuencia presentan os disfraces son queimaduras e
asfixia ou estrangulamento.
No caso das máscaras, é moi importante que se vixíe que nela haxa
suficientes buratos de ventilación e que estes se adecúen á idade da persoa
que vaia usala. As máscaras fabricadas cun material impermeable deberán
dispor dun área de ventilación, como mínimo de 1.300 milímetros cadrados.
Esta área pode distribuírse nun só orificio (por exemplo: boca) ou en varios
separados (ollos); neste caso, a separación debe ser alomenos de 150 mm.
Se se compran cosméticos, deberase vixiar que na etiquetaxe se indique,
como mínimo, o nome do produto, o do responsable (ou fabricante ou
importador, incluído o seu enderezo), a data mínima de caducidade, o número
de lote e os compoñentes.
Como en calquera outra compra, o IGC recomenda que se sigan os seguintes
consellos:
Debemos esixir e conservar o tique de compra ou a factura, xa que é o
seu comprobante de garantía e será imprescindible á hora de calquera
reclamación.
Tamén se deben conservar os catálogos comerciais e a publicidade do
produto na que se definan as súas características. Cando detectemos
defectos no produto, debemos dirixirnos ao establecemento onde o
adquirimos e achegar o tique ou a factura de compra.
Ler detidamente as etiquetas, as instrucións de uso e as características
do produto. Os produtos deben estar etiquetados en galego e/ou
castelán.
Preguntar ao comerciante pola posibilidade de cambiar o produto. O
establecemento non ten a obriga de cambiar un produto que estea en
perfecto estado, a menos que así o anunciara.
Os establecementos comerciais deben exhibir de forma clara o prezo de
venda ao público co IVE incluído dos seus produtos expostos para a
venda. Os artigos expostos nos escaparates teñen que levar indicado o
prezo de xeito que resulte visible dende o exterior. Por outra parte os
comerciantes están obrigados a informarnos sobre os medios de pago
admitidos.
Reclamemos cando teñamos problemas que afectan á seguridade ou á
nosa economía como consumidores. Todos os comercios deben
dispoñer de follas oficiais de reclamación/denuncia.
É unha garantía escoller una empresa adherida ao sistema arbitral de
consumo.
Malia todo a anterior, non sempre se poden eliminar todos os riscos cando un
neno manipula un disfrace, unha máscara, etc. Hai que educar os nenos e
nenas na prudencia e a seguridade para que non se expoñan a ningún perigo
pola súa propia actuación e saiban evitalos se estes aparecen. Pola súa banda,
os pais deben ter en conta, máis ca en ningún outro caso, as necesidades e
capacidades do neno para elixir o mellor disfrace e adaptalo sen riscos. Por
último tamén deben de verificar e consultar todos os indicadores de

seguridade. Hai que contrastar a información que temos coa que está indicada
no envase e verificar o contido.
Con todo, entre os cometidos do Instituto Galego de Consumo está a
investigación para detectar produtos que poidan presentar algún risco para os
usuarios. A importancia que se lle concede a este obxectivo queda ben patente
no feito que é a nosa Comunidade Autónoma a única que conta cun laboratorio
público propio, o Laboratorio Galego de Consumo, no que se analizan e
controlan os tipos máis habituais dos produtos industriais: xoguetes e material
escolar, fibras e produtos téxtiles, produtos químicos, material eléctrico,
pequenos electrodomésticos, etc.
Froito desta labor de investigación, Galicia atópase entre as Comunidades
Autónomas que máis produtos inseguros localiza e, polo tanto, notifica á rede
de alerta de produtos non alimenticios, coñecida como SIRI (rede que á súa
vez se integra noutra homóloga a nivel europeo, RAPEX) para que sexan
retirados do mercado. En concreto, no caso dos produtos dos que estamos a
falar, nomeadamente os disfraces e as máscaras, dende o IGC incluíronse só
no ano 2009 16 artigos na rede SIRI que, polo tanto, xa non se atopan á venda,
e nestes momentos estase a realizar unha campaña especial de control destes
produtos, na que tamén se incluíron actuacións con tomas de mostras para a
súa avaliación no laboratorio.

Temática:
Outros