Produtos >> Alimentación

Cando percorremos os lineais dun supermercado vemos cada vez máis produtos con etiquetas nas que aparecen destacadas mensaxes do tipo “sen aditivos”, “non contén colorantes nin conservantes” ou “100 % natural”. Cada vez que vemos na lista de ingredientes algún compoñente identificado cunha “E” seguida de tres ou catro números o primeiro que pensamos é que estamos ante un alimento que ten “...

Produtos >> Alimentación

As graxas presentes nos alimentos que consumimos están constituídas principalmente por ácidos graxos unidos por moléculas de glicerina, que así forman o que coñecemos como triglicéridos. Dependendo de como sexan as unións entre as moléculas que os forman podémonos atopar con dous tipos principais de triglicéridos: os saturados e os insaturados (mono ou poliinsaturados).

As graxas trans...

Compras >> Garantías

Non, todas as reparacións e substitucións que se realicen baixo a cobertura da garantía serán gratuítas para o consumidor e nelas están incluídas os gastos necesarios para sanear a falta de conformidade dos produtos, como os gastos de envío, os custes relacionados coa man de obra e os materiais. 

Vivenda >> Reformas

Si, teño dereito a reclamar sempre que o retraso non sexa por causas alleas á empresa de reformas e poida xustificarse documentalmente. 

Vivenda >> Reformas

Si, se o usuario do servizo quere coñecer os prezos dos traballos que pretende realizar, a empresa deberá dar dita información. A persoa usuaria pode, incluso, solicitar un orzamento á empresa. 

Subministros >> Electricidade

É o prezo ao que te poderás acoller, sempre que teñas unha potencia contratada igual ou inferior a 10 kw e contrates con unha comercializadora de mercado regulado.

Subministros >> Electricidade

A substitución do contador é gratuíta para as persoas consumidoras que contan con contador ou equipo de medida en réxime de aluguer. Sen embargo, se o contador é en propiedade e a súa antigüidade é inferior a quince anos, o propietario tampouco terá que pagar ningún custe polo cambio nin se lle poderá pagar o aluguer hasta alcanzar ditos anos.

A compañía eléctrica deberá avisar da...

Subministros >> Electricidade

Para as persoas consumidoras no mercado regulado, o período de pago é de vinte días naturais dende a emisión da factura. No mercado libre, as condicións e medios de pago dependerá do que acorden as partes.

O pago pode facerse mediante domiciliación bancaria, nas oficinas de empresa subministradora ou nalgunha das súas delegación. 

Subministros >> Electricidade

Se o cliente non acepta as novas condicións terá dereito a anular o contrato sen penalización. O cliente deberá ser notificado sempre de calquera modificación do seu contrato. 

Subministros >> Electricidade

O primeiro que debes facer é presentar a reclamación ante o servizo de atención ao cliente da compañía, que poderás facer a través do teléfono que aparece na factura que será gratuíto, ou ben remitindo a reclamación por escrito á compañía, sexa mediante carta postal, correo electrónico ou mediante folla de reclamación que terán que facilitarche na  propia oficina da compañía. No caso de non...