Transporte e motor >> Avións

O primeiro que debes facer é dirixirte ao mostrador da compañía aérea e cubrir o PARTE DE IRREGULARIDADE DA EQUIPAXE, que é un documento que sirve para deixar constancia de calquera incidencia que sufra o equipaxe dos pasaxeiros (perda, ruptura, retraso, etc.).Posteriormente é recomendable que remitas un escrito de reclamación á compañía coa que viaxaches, responsable da túa equipaxe.

...
Transporte e motor >> Avións

Si, os cans guía poden embarcar co seu dono sen cargo adicional. É preciso que vaia equipado con voceira, colar e correa. No caso de que viaxe en cabina, irá xunto ao dono no lugar que lle asine a tripulación.

No proceso de embarque, se utiliza unha cadeira de rodas pode ser almacenada na cabina dos pasaxeiros cando haxa espazo e salvo que a cadeira non sexa a batería, neste caso irá...

Telecomunicacións >> Telefonía

A forma de comunicar a solicitude de baixa será a prevista no contrato, entre as que obrigatoriamente deberá figurar a mesma forma que o usuario utilizou para contratar. En todos os contrato terá que aparecer o teléfono de atención ao público, a dirección electrónica e a páxina web do operador, a dirección postal da oficina comercial do operador e do departamento de atención al cliente. 

Telecomunicacións >> Telefonía

Non, os usuarios de telefonía móbil poden finalizar o seu contrato por vontade propia. Para iso, deberán comunicar previamente ao operador cunha antelación mínima de dous días hábiles á data efectiva da baixa. Se o medio para darse de baixa é telefónico, o operador deberá asignar un número de referencia para que o usuario teña constancia da xestión. 

Produtos >> Xoguetes

No caso de mercar estes produtos é importante escoller os que conteñan o logo CE, o que da garantía de que cumpre os requisitos de seguridade establecidos pola Unión Europea, e os que  mostren un etiquetado completo. Na etiqueta débese mostrar o nome do fabricante, por si existe a necesidade de reclamar, e a advertencia correspondente no caso de ser un xoguete non recomendado para menores de 3...

Produtos >> Xoguetes

Terás dereito a que este che sexa reparado ou, de non ser posible, que sexa substituído por un novo. Para elo, deberás levalo ao establecemento onde o adquiriches xunto co tique de compra

Produtos >> Xoguetes

Si. Ademais da posibilidade de devolver o produto presentando o tique de compra, que fai valer a garantía inherente ao mesmo, debes saber que este tipo de publicidade considerase enganosa e constituínte dunha infracción en materia de consumo. Neste caso, é recomendable dirixir unha denuncia ante o Instituto Galego de Consumo, as Oficinas Municipais de Consumo ou asociacións de consumidores. ...

Produtos >> Xoguetes

É un distintivo que acredita que o xoguete cumpre coa normativa europea de seguridade en materia de xoguetes.

Conforme o disposto pola Comisión Europea, o marcado CE significa: «marcado polo que o fabricante indica que o produto está en consonancia cos requisitos aplicables establecidos na lexislación comunitaria». Por iso, o marcado CE é un requisito legal aínda que non existe...

Produtos >> Animais de compañía

Se ben, debemos ter presente que estamos a falar de animais, é dicir, falamos de bens que pola súa propia natureza nos atoparemos con matices moi importantes á hora de aplicar a normativa vixente en materia de consumo, posto que, na maioría dos casos, cando o produto (o animal) non sexa conforme co contrato, non poderemos exercitar o noso dereito a que se nos substitúa ou repare, posto que non...

Produtos >> Animais de compañía

Se atendemos a que, por ben moble se entende todo aquel que se pode transportar dun lugar a outro sen menoscabo do inmoble ao que estivesen unidos, segundo o establecido polo Código Civil, podemos incluír aquí aos animais de compañía, en canto a poder aplicar o mesmo réxime que ao resto de produtos nunha relación de consumo. Así mesmo, o RDL 1/2007, polo que se aproba o texto...