Compras >> Compras fóra do establecemento

Non, o vendedor ten a obrigación de informar por escrito no contrato dunha forma clara, comprensible e precisa, do dereito de desistir e dos requisitos e consecuencias do seu exercicio, incluíndo as modalidades de restitución do ben ou servizo recibido

 

Se o vendedor non facilita ao consumidor a información sobre o dereito de renuncia, o período para desistir finalizará doce...

Compras >> Compras fóra do establecemento

Si, o empresario está obrigado a enviarche unha copia do contrato asinado ou a confirmación do mesmo en papel, e poderás solicitar unha copia en calquera momento

Compras >> Compras en internet

Dispós dun prazo de 14 días naturais, a contar dende a adquisición do ben, para devolver os artigos que mercaches en liña, sen necesidade de xustificación algunha. Isto será de aplicación en toda a Unión Europea. O produto que se devolve deberá ir xunto co documento que acredita a devolución, ademais esta decisión terá que comunicarse ao vendedor antes de que finalice o indicado prazo e a...

Compras >> Compras en internet

É recomendable por en coñecemento das autoridades competentes cando nos atopemos con publicidade enganosa ou deshonesta, aportando sempre a proba que o demostre.

Compras >> Compras en internet

Tes dereito a que se che repare ou substitúa o produto, cando este fose defectuoso, durante o prazo de dous anos, a contar dende a data de adquisición do ben, e en toda a Unión Europea.

É posible que teñas dereitos adicionais en función das leis do teu país. 

Compras >> Compras en internet

Debes saber que poder dirixirte ao Centro Europeo do Consumidor en España, desde onde te atenderán e asesorarán, de xeito gratuíto, sobre calquera problema relacionado cun vendedor estranxeiro. O Centro Europeo do Consumidor trátase dunha oficina  pública de atención ao consumidor de calquera estado membro da UE que precise información en relación a un ben ou servizo nun país diferente ao...

Compras >> Compras en internet

É importante que te fixes na información que ofrece a páxina web, que deberá conter:

  • Nome e denominación social.
  • Domicilio  social.
  • Teléfono de atención ao cliente ou calquera outro medio a través do cal o consumidor poida poñerse en contacto coa empresa.
  • Prezos de bens e servizos ofertados.
  • Cargos adicionais en relación ao envío do produto....
Servizos >> Tinturerías

É posible  pero só cando a posibilidade do mal resultado ou deterioro se fixeran constar no resgardo sinalando as especiais características da prenda e sempre que o cliente non solicitara expresamente un tratamento non idóneo para a prenda.

Servizos >> Tinturerías

Nos autoservizos de lavandaría a responsabilidade da empresa queda limitada ao bo funcionamento da maquinaria e á calidade dos produtos de limpeza que poña ao teu dispor, pero nós seremos responsables da súa debida utilización. No caso de que os produtos de limpeza os aportes ti, cómpre prestar especial atención á súa etiquetaxe.

Servizos >> Tinturerías

Cando a tiveras requirido e ademais tiveran transcorridos trinta días desde a data de entrega.