Compras >> Compras en internet

Dispós dun prazo de 14 días naturais, a contar dende a entrega do ben, para devolver os artigos que mercaches en liña, sen necesidade de xustificación algunha. Isto será de aplicación en toda a Unión Europea. O produto que se devolve deberá ir xunto co documento que acredita a devolución, ademais esta decisión terá que comunicarse ao vendedor antes de que finalice o indicado prazo e a través...

Compras >> Compras en internet

Debes saber que poder dirixirte ao Centro Europeo do Consumidor en España, desde onde te atenderán e asesorarán, de xeito gratuíto, sobre calquera problema relacionado cun vendedor estranxeiro. O Centro Europeo do Consumidor trátase dunha oficina  pública de atención ao consumidor de calquera estado membro da UE que precise información en relación a un ben ou servizo nun país diferente ao...

Compras >> Compras en internet

É importante que te fixes na información que ofrece a páxina web, que deberá conter:

  • Nome e denominación social.
  • Domicilio  social.
  • Teléfono de atención ao cliente ou calquera outro medio a través do cal o consumidor poida poñerse en contacto coa empresa.
  • Prezos de bens e servizos ofertados.
  • Cargos adicionais en relación ao envío do produto....
Servizos >> Tinturerías

É posible  pero só cando a posibilidade do mal resultado ou deterioro se fixeran constar no resgardo sinalando as especiais características da prenda e sempre que o cliente non solicitara expresamente un tratamento non idóneo para a prenda.

Servizos >> Tinturerías

Nos autoservizos de lavandaría a responsabilidade da empresa queda limitada ao bo funcionamento da maquinaria e á calidade dos produtos de limpeza que poña ao teu dispor, pero nós seremos responsables da súa debida utilización. No caso de que os produtos de limpeza os aportes ti, cómpre prestar especial atención á súa etiquetaxe.

Servizos >> Tinturerías

Cando a tiveras requirido e ademais tiveran transcorridos trinta días desde a data prevista de entrega.

Servizos >> Tinturerías

Cando se presten servizos a domicilio, asegúrate de que a empresa dispón de follas informativas que recolla os elementos máis importantes do servizo e pide que che entreguen un exemplar.

Servizos >> Talleres reparación de vehículos

Todas as reparacións ou instalacións que se leven a cabo en calquera taller quedarán garantidas, como mínimo, nas seguintes condicións:

  • A garantía outorgada polo taller caducará aos tres meses ou 2.000 quilómetros recorridos. A garantía relativa á reparación de vehículos industriais caducará aos quince días ou 2.000 quilómetros recorridos salvo que as pezas incluídas na reparación...
Servizos >> Talleres reparación de vehículos

Si, toda persoa usuaria dun taller de reparación de vehículo ten dereito a un orzamento escrito que contará cunha validez mínima de doce días hábiles. No orzamento debe figurar:

  • O número de identificación fiscal e o domicilio do taller.
  • O nome e o domicilio da persoa usuaria.
  • A identificación do vehículo, con expresión de marca, modelo matrícula e número de km...
Servizos >> Talleres reparación de vehículos

Si, os talleres oficiais terán a disposición do público en todo momento os catálogos e tarifas, actualizados, das pezas que utilicen nas súas reparacións. Igualmente contarán con táboas que indican os tempos de traballo xunto a valoración en euros que lle corresponde.