Tes dereito a que se che emita un orzamento POR ESCRITO, que terá unha validez mínima de 12 días hábiles. Este debe incluír o NIF e domicilio do taller, nome e domicilio do usuario, identificación do vehículo (marca, modelo, matrícula e quilómetros recorridos), as reparación que se deberán realizar indicando o prezo total desagregado, data e sinatura do prestador do servizo, data prevista de entrega do vehículo xa reparado (a contar dende a aceptación do presuposto) e a indicación do período de validez do presuposto.

Para que o orzamento sexa válido deberá estar aceptado previamente por ti mediante sinatura ou, en defecto deste, renunciases por escrito á súa elaboración, para que poidan comezar coas actividades de reparación.

Se durante os traballos de reparación aparecesen avarías que non foran presupostadas, deberán darche traslado das mesmas no prazo máximo de 48 horas, indicándoche o importe, que deberá ser aceptado expresamente por ti.

O taller, tanto nos supostos de entrega do vehículo para elaborar o presuposto como para realizar os traballos de reparación, queda obrigado a entregar un xustificante acreditativo do depósito do vehículo. En ocasións, cando o presuposto quede debidamente asinado tanto polo taller como por ti, este fará de resgardo. Se perdeses o resgardo deberás identificarte debidamente ante os responsables do taller.

Lembra esixir que che entreguen FACTURA, asinada e selada, na que consten todos os traballos realizado, debidamente detallados e na que consten os gravames devengados, así como as operacións realizadas, pezas empregadas e horas de traballo dedicadas, indicándose os importedes de cada concepto de acordo coas tarifas do taller, que deberán ser públicas para calquera usuario.

A maiores, poderán facturarche GASTOS DE ESTANCIA se, unha vez realizado o presuposto ou reparado o vehículo e así se che comunicara, non indicases se aceptas ou non o presuposto ou non retires o vehículo xa reparado no prazo de 3 días hábiles. 

Temática:
ServizosTalleres reparación de vehículos