Destacamos

ASISTENTE PARA PRESENTAR RECLAMACIÓN
telefonos informacion Estado Alarma
FOLLETO BONO SOCIAL ELÉCTRICO

Como reclamo?

Dentro das relacións de consumo entre una persoa consumidora ou usuaria cunha empresa, poden producirse conflitos que poden dar lugar a que se produza unha reclamación ou unha denuncia.

Partindo do anterior debe resaltarse que, cando no ámbito de consumo se está falando de reclamación ou denuncia, deben cumprirse unha serie de presupostos para que, no seu caso, se poida proceder á súa tramitación.

Asistente de reclamacións

Arbitraje de consumo

O Sistema Arbitral de Consumo, regulado polo Real decreto 231/2008, ten como finalidade atender e resolver con carácter vinculante e executivo para ambas as partes, as queixas ou reclamacións das persoas consumidoras e usuarias, sen prexuízo da protección administrativa e xudicial.

Os meus dereitos

Ademais dos dereitos recoñecidos ás persoas consumidoras na Constitución española e nas normas internacionais, comunitarias e estatais, as persoas consumidoras serán titulares dos dereitos  recoñecidos na Lei Galega de Protección Xeral das Persoas Consumidoras.

No caso de diferenza de interpretación sobre a aplicación das normas que, directa ou indirectamente, afecten os dereitos das persoas consumidoras, aplicarase a máis favorable aos intereses dos consumidores e das consumidoras.

Últimas preguntas frecuentes

É o porcentaxe que se lle aplica o capital que está pendente de devolución dun préstamo. Serve para calcular os intereses que deben ser aboados podendo ser un tipo de interese fixo ou variable (realízanse revisións periódicas). 
Un crédito persoal é o que solicita calquera persoa a unha entidade financeira para cubrir gastos ou pagos. O consumidor ten que devolver a cantidade prestada xunto os intereses que se lle esixan. Mentres un crédito ao consumo vincúlase a unha compra ou á contratación dun servizo e fírmase a través do empresario que vende o produto ou ofrece o servizo. 
Non, todas as reparacións e substitucións que se realicen baixo a cobertura da garantía serán gratuítas para o consumidor e nelas están incluídas os gastos necesarios para sanear a falta de conformidade dos produtos, como os gastos de envío, os custes relacionados coa man de obra e os materiais. 
Si, teño dereito a reclamar sempre que o retraso non sexa por causas alleas á empresa de reformas e poida xustificarse documentalmente. 

Últimas empresas e profesionais adheridos ao sistema de arbitraxe