Destacamos

Información sobre motores diésel EU5 EA189
Información sobre motores diésel EU5 EA189
MASCARAS TIPOS
TIPOS DE MÁSCARAS

Preguntas frecuentes

No caso de mercar estes produtos é importante escoller os que conteñan o logo CE, o que da garantía de que cumpre os requisitos de seguridade establecidos pola Unión Europea, e os que  mostren un etiquetado completo. Na etiqueta débese mostrar o nome do fabricante, por si existe a necesidade de reclamar, e a advertencia correspondente no caso de ser un xoguete non recomendado para menores de 3...

Terás dereito a que este che sexa reparado ou, de non ser posible, que sexa substituído por un novo. Para elo, deberás levalo ao establecemento onde o adquiriches xunto co tique de compra

Si. Ademais da posibilidade de devolver o produto presentando o tique de compra, que fai valer a garantía inherente ao mesmo, debes saber que este tipo de publicidade considerase enganosa e constituínte dunha infracción en materia de consumo. Neste caso, é recomendable dirixir unha denuncia ante o Instituto Galego de Consumo, as Oficinas Municipais de Consumo ou asociacións de consumidores. ...

É un distintivo que acredita que o xoguete cumpre coa normativa europea de seguridade en materia de xoguetes.

Conforme o disposto pola Comisión Europea, o marcado CE significa: «marcado polo que o fabricante indica que o produto está en consonancia cos requisitos aplicables establecidos na lexislación comunitaria». Por iso, o marcado CE é un requisito legal aínda que non existe...

Se ben, debemos ter presente que estamos a falar de animais, é dicir, falamos de bens que pola súa propia natureza nos atoparemos con matices moi importantes á hora de aplicar a normativa vixente en materia de consumo, posto que, na maioría dos casos, cando o produto (o animal) non sexa conforme co contrato, non poderemos exercitar o noso dereito a que se nos substitúa ou repare, posto que non...